Stabs- och trosskompaniet består av ett antal specialfunktioner vars huvuduppgift är att understödja övriga delar av förbandet. Med specialfunktioner avses bland annat sjukvård, ammunitions- och minröjning, underrättelser, logistik, ledning och samband. 

Soldater ur stabs- och trosskompaniet övar på Kosta skjutfält i augusti.

Just nu genomför förbandet utbildning i vapentjänst och strid. Huvudsyftet med denna utbildning är att soldaterna skall erhålla en hög personlig färdighet inom självskydd och hantering av sin utrustning.

Under vecka 043 genomförs skarpskjutningar där övningens tillämpningsgrad kommer att vara högre än tidigare. Tillämpningen ligger dels i att pröva soldategenskaper men även att som grupp kunna hantera komplexa situationer i ett större sammanhang med skarp ammunition. Moment som tidigare övats enskilt kommer att vävas ihop till ett mer omfattande.

Som förbandschef kan jag konstatera att vi uppnått ett bra utbildningsresultat och att vi har en god förbandsanda. Detta beror dels på en bra utbildning och dels på framstående enskilda insatser.

Det är glädjande att se den vilja och motivation som uppvisas av soldater och officerare. Jag vill rikta ett särskilt tack till alla anhöriga för det stöd ni ger oss. Utan er uppbackning hade denna insats varit svår att genomföra. Ert stöd är en grundsten för vårt välmående. Framför oss väntar en välförtjänt ledighet. Inom kort är vi redo att påbörja vår insats.

Väl mött på anhörigdagen!

Major Mattias Rosengren

Chef PL