FS20 – Utlandsstyrkan i Afghanistan

En anhörigblogg för FS20

Bläddrar bland inlägg i Nyheter

Quebec Lima (QL) är det skyttekompani som kommer vara stationerat vid Camp Northern Lights (CNL) i Mazar-e Sharif. QL består av två skytteplutoner med Pansarterrängbil 203, samt en pansarskyttepluton med Stridsfordon 90. Dessutom finns en chefsgrupp och en stab- och trosspluton. I insatsområdet finns redan nu en finsk pluton som utgör kompaniets fjärde skyttepluton, denna pluton har motsvarande pansarterrängbil som de svenska plutonerna men en finsk variant av denna.

Pansarterrängbil 203

QL är nu inne på sluttampen av missionsutbildningen och kompaniet börjar ta form, utvecklingskurvan pekar spikrakt uppåt och allt från enkla rutiner till svårare manövrar börjar sitta. Snart börjar slutträningen och därefter är det inte långt kvar till rotation. Det märks på kompaniet där förväntan ökar. Alla är väldigt sugna på att få komma iväg och göra sin insats!

Men utbildningen stannar inte upp för det.

Soldater provar ökenkängor

Under veckan som gått har QL varit uppdelade på flera täter. På schemat har det bland annat stått eskort, patrull samt Quick Reaction Unit (QRU). Vid sidan av har det även genomförts bärgnings-/bogseringsövningar, skarpskjutningar, vapentjänst samt fystester.

QRU är en larmstyrka som QL har till uppgift att bemanna på campen. Larmstyrka är precis som man anar på namnet något som kallas in vid händelse av larm. Detta gjorde att just denna del av övningen utgjordes av en hel del väntan. Men ibland kan det vara skönt och vi fick lite extra tid till att lära känna varandra och ha kul ihop.

Utvärdering efter övning

Det finns flera olika typer av eskort till exempel förnödenhetseskort, personeskort och VIP-eskort såsom ambassadörer, observatörer mfl. Det som övades under veckan var just VIP-eskorten där en representant för en fingerad internationell organisation skulle eskorteras från campen till ett viktigt möte.

Bgbv 90 under bogsering

Patrull kan genomföras på flera olika sätt, t.ex. inom det egna förbandet och även i sällskap med afghansk polis samt militär. Syftet med patrullen brukar vara att inhämta information och visa närvaro inom vårt ansvarsområde. Patrullerna kan vara i allt från några timmar till flera dagar. Detta övades både i dager och i mörker.

Utbildning KSP 90

Trots ett fullspäckat schema är soldaterna på kompaniet vid gott mod, och stämningen är på topp. Efter välförtjänt höstlov då vi laddat batterierna genomför vi slutträning samt anhörigdag.

Hoppas vi ses då!

/Josefine

Under de senaste veckorna har 2:a och 3:e skyttekompaniet samt en del av sjukvårdsplutonen varit på Gotland och övat skarpskjutning.

2:a skyttekompaniet har tillsammans med en sjukvårdsgrupp övat strid, från enskild soldats personliga färdighet till att lösa en uppgift med hela kompaniet. De första dagarna övade kompaniledningen, trossplutonen samt sjukvårdsgruppen olika sätt att ta sig ur ett eldöverfall. Samtidigt övade skytteplutonen strid med fordon och att skjuta med tung kulspruta.

Vädrets makter var inte med kompaniet de första dagarna då det regnade mer eller mindre oavbrutet. Trots detta hölls stridsvärdet uppe och övningarna genomfördes på ett bra sätt, tack vare goda prestationer från flera övningsledare.

Senare under veckan tittade solen fram och gjorde vistelsen på ön klart roligare. Kompaniledningen, trossplutonen och sjukvårdsgruppen fortsatte att öva strid med allt större enheter och under torsdagen och fredagen genomfördes övningarna med plutons storlek där sjukvårdsgruppen fick jobba hårt med att öva på omhändertagande av skadade soldater.

Skytteplutonen fortsatte öva strid från fordon och övningarnas svårighet ökade med tiden. Plutonen har haft gott utfall och övat mot sina tänkta huvuduppgifter. De olika skyttegrupperna i plutonen har samövat och utvecklats under veckan. Trossplutonen övade under söndagen på de åtgärder som vidtas när ett fordon går på en hemmagjord bomb en sk. Improvised Explosive Device (IED).

På måndagen var det äntligen dags för samtliga delar av förbandet att lösa en uppgift gemensamt. Kompaniledningen hade fullt upp när olika enheter i övningsmomentet övade strid på olika ställen. Samtliga chefer på olika nivåer fick tänka till och fatta snabba beslut för att leda sina enheter på bästa sätt. Uppgiften löstes på ett mycket bra sätt och stämningen var på topp.

Soldaterna har efter övningarna fått ett större förtroende för den materiel som finns, sina kamrater och chefer, samt att de sistnämnda har sett sina enheter lösa uppgifterna på ett tillfredsställande sätt.

Alla övningar har under veckan genomförts först i dagsljus och sedan i mörker för att förbandet ska kunna verka över tiden och inte vara beroende av ljuset. Personal på förbandet har även fått öva på att leda in flygunderstöd.

De sista dagarna på ön har enligt gängse rutin inneburit vård av all materiel innan förbandet rullar tillbaka mot Livgardet. Där kommer förberedelserna för anhörigdagen att påbörjas och samtliga vid 2:a skyttekompaniet vill hälsa alla anhöriga hjärtligt välkomna till denna dag!

På måndagen träffade chefen FS 20, överste Michael Nilsson, representanter för media vid  andra och tredje skyttekompaniets övningar på Tofta skjutfält.

Chefen FS 20, överste Michael Nilsson, intervjuas vid en pressträff på Gotland.

Intresset var stort för andra skyttekompaniet och deras verksamhet.

Soldaterna får instruktioner inför ett skarpskjutningsmoment.

Under övningen användes bland annat Personterrängbil 6, som ibland kallas för RG32 eller Galt.

Bild från Tofta skjutfält på Gotland.

Läget vid NSE (National Support Element)

NSE är den del av den svenska kontingenten som ansvarar för det bakre underhållet och är ”livlinan” hem till Sverige. Vi består av olika specialister organiserade på en stab, en verkstad och ett förråd. Staben hanterar det svenska logistikstödet och redovisningen av materielen, campärenden, transporterna till och från Sverige av gods och personal samt ekonomi och post. Reparationstroppen svarar för alla större reparationer av fordon, vapen, sambandsmateriel m.m. Dessutom ingår det en hjulfordonsbärgningsgrupp. Förrådsgruppen hanterar all extra materiel, drivmedel och ammunition.

En del av personalen på NSE påbörjade sin utbildning redan i mitten av maj. Under hösten har vi sedan haft ett antal inryckningar och genomfört olika fack­utbildningar. Förutom på Livgardet i Kungsängen har vi haft personal på utbildning i Uppsala, Karlstad, Skövde, Halmstad Göteborg och Enköping. Det var i slutet av september som alla i NSE samlades på Livgardet för att påbörja den gemensamma förbands­utbildningen, dvs vapentjänst och strid. Syftet med utbildning är att vi ska få en hög personlig färdighet i självskydd och att kunna hantera både vår personliga utrustning och den gemensamma gruppmaterielen. Först då kan vi fungera som ett förband. Förbandsutbildningen avslutas i Marma, mellan Uppsala och Gävle, med ytterligare tillämpningsmoment inkl skarp­skjutningar både i dagsljus och i mörker. Detta är väldigt viktigt för vårt förtroende både för oss själva och för våra kamrater i förbandet.

Jag som chef för NSE kan med glädje notera att vi har nått ett gott utbildnings­resultat. Förbandet är efter en noggrann rekrytering sammansatt av en stor blandning av personal från Skåne till Norrbotten. Vi har både män och kvinnor, försvarsmaktsanställda (både officerare och civila) och privatanställda, unga och lite äldre, de som gör sin första mission och de som har gjort många. Vi har en medelålder på ca 39 år och har i snitt gjort 1,5 mission. Alla har med sig en stor kompetens som vi nu kombinerar med en mycket bra utbildning. Detta tillsammans med en god stämning, vilja och motivation gör att jag känner ett mycket stort förtroende för personalen och vår förmåga att lösa våra uppgifter.

Efter den avslutande förbandsutbildningen väntar en veckas välbehövlig ledighet. Därefter är det bara tre veckor kvar för att knyta ihop säcken innan vi börjar rotera ned med de första i slutet av november. Då väntar allvaret när FS 20 tar över ansvaret och vi snart därefter firar jul i en annorlunda miljö.

Utöver detta är det mycket viktigt att alla har ett bra stöd av sina anhöriga. Ni är kanske den viktigaste komponenten för att vi alla ska kunna göra ett bra jobb under stundtals svåra förhållanden. Ni gör faktiskt också en mission, för utan er medverkan och stöd står vi oss slätt. Det är skönt att känna det stödet i ryggen, både för mig och för alla andra inom NSE.

Väl mött på Anhörigdagen!

Jerker Westdahl

Överstelöjtnant och chef för NSE FS20

Stabs- och trosskompaniet består av ett antal specialfunktioner vars huvuduppgift är att understödja övriga delar av förbandet. Med specialfunktioner avses bland annat sjukvård, ammunitions- och minröjning, underrättelser, logistik, ledning och samband. 

Soldater ur stabs- och trosskompaniet övar på Kosta skjutfält i augusti.

Just nu genomför förbandet utbildning i vapentjänst och strid. Huvudsyftet med denna utbildning är att soldaterna skall erhålla en hög personlig färdighet inom självskydd och hantering av sin utrustning.

Under vecka 043 genomförs skarpskjutningar där övningens tillämpningsgrad kommer att vara högre än tidigare. Tillämpningen ligger dels i att pröva soldategenskaper men även att som grupp kunna hantera komplexa situationer i ett större sammanhang med skarp ammunition. Moment som tidigare övats enskilt kommer att vävas ihop till ett mer omfattande.

Som förbandschef kan jag konstatera att vi uppnått ett bra utbildningsresultat och att vi har en god förbandsanda. Detta beror dels på en bra utbildning och dels på framstående enskilda insatser.

Det är glädjande att se den vilja och motivation som uppvisas av soldater och officerare. Jag vill rikta ett särskilt tack till alla anhöriga för det stöd ni ger oss. Utan er uppbackning hade denna insats varit svår att genomföra. Ert stöd är en grundsten för vårt välmående. Framför oss väntar en välförtjänt ledighet. Inom kort är vi redo att påbörja vår insats.

Väl mött på anhörigdagen!

Major Mattias Rosengren

Chef PL

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2020 FS20 – Utlandsstyrkan i Afghanistan Design by SRS Solutions